Isaziso Sokuphepha: Izindlovu

9 Jan 2017

Bavakashi

Kamuva, sekunezindlovu ezizinze e Eastern Shores le Chweba iSt Lucia. Ziphinde zibekhona e Western Shores naseMkhuze. IPaki linezindlovu ezilinganiselwa ku100 sezizonke e Eastern Shores nase Western Shores kanye no 100 omunye wezindlouvu eMkhuze okumele niziqaphele uma nihlangana nazo.

Niyaziswa ukuthi kunoma yiphi inxenye yeSimangaliso Wetland Park, ukuhlala ngemuva emotweni evulekile phezulu noma emaceleni akuvumelekile ngenxa yobungozi ubungadalwa yizilwane zasendle ikakhulukazi izindlovu. Abavakashi abenza lokhu bazocelwa esangweni ukuba bangene phakathi ezimotweni, uma benqaba ngeke bavunyelwe ukungena esangweni. Izimoto ezivulekile kuzofanele ukuba zibe nophahla futhi zivaleke emaceleni andukuba zigunyazwe ukungena. Kufanele kushiwe ibanga elanele ukuqhela eduze nezindlovu (50 metres) futhi abavakashi akufanele baphume ezimotweni noba bancike emawindini noma ngasiphi isizathu kufaka ukuthwebula izithombe (Ngaphandle kwezimoto zaSasemangaliso ezinemvume yokuthatha abavakashi abazobuka izilwane.)

Lokhu kungatholakala ku Regulations 15 and 16: NATIONAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: PROTECTED AREAS ACT 57 OF 2003 (Gazette No. 26025, Notice No. 181, 1 November 2004). REGULATIONS FOR THE PROPER ADMINISTRATION OF SPECIAL NATURE RESERVES, NATIONAL PARKS AND WORLD HERITAGE SITES (Government Notice R1061, Government Gazette 28181, 28 October 2005), njongokwesichibiyelo kanye nezigwebo ezilotshiwe zokuphula lomthetho.

Niyaziswa futhi ukuthi noma yimuphi umvakashi ongaziphathi ngendlela eyamukelekile noma oshayela imoto budedengu noma ukunganaki ngenhloso yokudala ukungaphephi komunye umuntu, izimila noma izilwane noma yinoma yiluphi uhlobo lwempahla, ngokwenza lokhu ufaka impilo yakhe encupheni.

Uma kwenzeke uhlangana nezindlovu eziziphethe ngendlela eyahlukile noma ukuziphatha kabi kwabasebenzisa iPaki eduze kwala kubonakala izindlovu khona, sicela uthathe imininningwane yaleyomoto, izithombe bese uxhumana nenombolo yaseSimangaliso yezimo eziphuthumayo 082 797 7944.

Sicela ufunde ulwazi ngemuva kwaleliphepha mayelana nokuthi wenzenjani uma uhlangana nezindlovu ePaki ukuze usizakale ekuthokozeni ngendlela ephephile uma ubona izindlovu.

Andrew Zaloumis
Chief Executive Office
iSimangaliso Wetland Park