Skip to main content

ISIMANGALISO WETLAND PARK NGOKUBAMBISANA NEMBELEKO FOUNDATION SILEKELELA ABAFUNDI

26 January 2024
Emizameni yokushintsha izimpilo zabantu, iSimangaliso sibambisane neMbeleko Foundation ukunika umfundaze umfundi obefunda esikoleni esingenazo izinsizakufunda ezanele esiwumakhelwane nepaki. Lokhu kuza ngemuva kokuthi leso sikole sibe ingxenye yohlelo lokufundisa ngemvelo olwenziwa iSimangaliso olubizwa nge- Environmental Education and Awareness Programme. Omunye oyingxenye yethimba leMbeleko Foundation waqaphela umfundi owayezinikela kulolu hlelo olwalenziwa ogama lakhe nguTalent Tembe. Lolu hlelo luhlose ukuqwashisha kanye nokufundisa mayelana nemvelo kanye nokongiwa kwayo.
Lubhekiswe kakhulu kuzo zonke izikole zamabanga aphansi naphezulu ezingomakhelwane nepaki kusuka kwaSokhulu kuze kuyoshaya eKosi Bay eManguzi. Lo mfundi wathola umfundaze esafunda emabangeni aphansi. Manje, wenza ibanga lesithupha (grade 8) esikoleni Inkamana High School esiseVryheid. Ngenkathi ethola lo mfundaze ubefunda esikoleni samabanga aphansi eKhiphinkunzi Primary School okuyisikole esiseDukuduku, eduze kakhulu nepaki.
uSindisiwe Mlambo (umama wakhe), wayejabule kakhulu ejabulela ukuthi indodana yakhe izofunda esikoleni esizimele esinomlando omuhle kakhulu ngemiphumela emihle, konke lokhu kungenxa yokubambisana kweSimangaliso Wetland Park kanye neMbeleko Foundation. Endleleni eya esikoleni esisha okuzofunda kuso uTalent, wayephekezelwe umama wakhe, abasuka eSimangaliso kanye nabasuka kwiMbeleko Foundation.
Lo mfundaze ufaka phakathi ukuthenga umfaniswana wesikole, izinsizakufunda, ukudla, izincwadi kanye nemali yokukhokhela isikole imiyaka emihlanu yonke okulindeleke ukuthi ayihlale kulesi sikole. Uphinde ukhokhe imali yokuhamba njengoba kuzodingeka ukuthi ahambe abuyele ekhaya ngesikhathi samaholidi kanye nokukhokhela konke okuhlaganisa ukufunda. Wabe esenxuswa ukuthi kumele asebenze ngokuzikhandla ukuze ezogcina lo mfundaze. Uphinde ufake phakathi izincwadi zesiNgisi kanye nezesiBhunu ukuthi ezifunde ukuze ezosheshe ejwayele indawo kanye nolimi olusetshenziswayo kulesi sikole. iSimangaliso sinolunye uhlelo lokulekelela abafundi abafunda kwaNgqondonkulu. Njengamanje, lolu hlelo selusize abafundi abangaphezu kwamakhulu amabili namashumi amahlanu abenza umkhakha wezokongiwa kwemvelo, ukuthuthukisa imiphakathi, kanye nabenza umkhakha wezokuvakasha. Bangamashumi amabili nanhlanu abafundi ababhalise kuzikhungo zemfundo ephakeme ezikulesi sifundazwe saKwaZulu-Natali, umfundi oyedwa yena ubhalise kusikhungo esaziwa ngokuthi yiNelson Mandela University, bonke laba bafundi balekelelwa iSimangaliso ngaphansi kwalo lolu hlelo.
Ukusebenza kweSimangaliso Wetland Park Authority’s kuminxa mithathu; ukongiwa kwemvelo, ezokuvakasha kanye nokuthuthukisa imiphakathi. Njengoba iSimangaliso sikhula njalo ekwenzeni lo msebenzi, lokhu kusebenza sekuzoba nezithelo kakhulu njengoba sekunokubambisana okukhona phakathi kwaso kanye neMbeleko Foundation. Imbeleko Foundation yinhlangano ezimele ezinze emphakathini osemakhaya Kwanyuswa eNdwedwe. Le nhlangano izama ukulekelela izingane kanye nentsha ngemfundo kulesi sifundazwe saKwaZulu-Natali. Kulekelelwa kakhulu abafundi abazimisele ngemfundo kodwa kuthole ukuthi isimo senhlupheko kanye nokushoda kwezinsizakufunda kazenele ngenxa yokuthi ezinye izingane zikhuliswa ngomama bodwa, zikhule zingenabazali noma zikhuliswe ogogo nomkhulu.
iSimangaliso Wetland Park Authority sizolokhu siqhube njalo nokusebenzisana nezinhlangano ezihlukene, izinhlangano ezizimele, izinkampani njalo njalo, ukuze kuzoshintshwa izimpilo zabantu abahlala emiphakathini eyakhelene nepaki.

End

-Iyaphela-
Isitatimende sikhishwe iSimangaliso Wetland Park Authority
Abezindaba bengaxhumana no:
MLO: Mr Bheki Manzini
Call/Whatsap: 060 533 2082
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.