Skip to main content

iSimangaliso Wetland Park Authority sibungaza usuku olwaziwa nge-international wetlands day

02 February 2023
Namuhla, iSimangaliso Wetland Park Authority sibungaza usuku olukhulu olwaziwa nge-International Wetland Park ngaphansi kwesiqubulo esithi, “Siyawakhathalela amaxhaphosi, wena ke?”. Umhlaka-02 kuNhlolanja usuku olukhulu ezindaweni ezivikelwe njengeSimangaliso Wetlanda Park. iSimangaliso sibungaze lolu suku ngokubambisana nozakwabo okungeZemvelo KZN Wildlife emcimbini obubanjelwe esikoleni iGilonki Secondary School, okuyisikole esiwumakhelwane nePaki engxenyeni esogwini oluseNtshonalanga.
Lolu suku lukhulu ngendlela yokuthi usuku okwamukelwa ngalo isivumelwano sokuvikela amaxhaphosi abaluleke ngokusezingeni lomhlaba wonke emazweni ahlukahlukene athintekayo. iSimangaliso siyikhaya lezindawo ezintathu ezivundile (RAMSA) okuyichweba lase-St Lucia, Lake Sibhayi kanye neKosi Bay. Igama elithi “RAMSA” Lichaza inhlanganyelo yezindawo ezingamaxhaphosi ezibalulekile emhlabeni.
iSimangaliso siphinde sibe nemvelo exubene ndawonye (okuyihlathi elivundile elibalulekile elisasele eNingizimu Afrika), izimfudu ezinhlanu ezinhlobonhlobo, izinyoka ezahlukahlukene ezingamashumi amathathu nesithupha, izinyoni ezinhlobonhlobo ezingamakhulu amahlanu namashumi amabili nesithupha, izinhlobo ezinhlanu zesihlahla saseNingizimu Afrika esaziwa ngokuthi yi-Mangrove, indlela yokudoba endala eyayisetshenziswa eminyakeni engamakhulu ayisikhombisa edlule, ubuhle bemvelo kanye nezizwe ezinhlanu ezihlalisene ndawonye (amaZulu, amaSwati, amaShangane, amaThonga kanye namaGonda). Impela iSimangaliso indawo lapho izimanga zingapheli khona.
Inhlosongqangi yomcimbi bekuwukuqwashisa abantu ngenzuzo etholakala ekulondolozweni kwezindawo ezingamaxhaphosi kanye nokuqwashisa ngobungozi obubhekene nezindawo ezingamaxhaphosi obudalwa abantu. Kulo mcimbi, iSimangaliso kanye nozwakwabo Ezemvelo KZN Wildlife babebambisene nabanye futhi ozakwabo okuyilaba; iDumi Legacy Tours, St Lucia Birds and Birding, iSolemvelo Wetland Conservation Trust kanye neSimangaliso Youth Rhino Ambassadors ukuqinisekisa ukuthi umcimbi uletha ukukhanya kubantu.

End

-End- Statement issued by iSimangaliso Wetland Park Authority Media enquires: MLO: Mr. Bheki Manzini  Call/WhatsApp: 060 533 2082 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.