Skip to main content

Kumenywa umphakathi ukuba uphawule ngokubuyekezwa komqulu owaziwa nge-White paper kwezokongiwa kwemvelo kanye nokusetshenziswa kwezinto ezinhlobonhlobo eziphila endle eNingizimu Afrika

01 November 2022
Umphakathi uyamenywa ukuba uthumele imibono ebhalwe phansi maqondana nokubuyekezwa komqulu owaziwa nge-White paper kwezokongiwa kwemvelo kanye nokusetshenziswa kwezinto ezinhlobonhlobo eziphila endle eNingizimu Afrika eshicilelwe kwiGazethi kaHulumeni eku-47378 (Notice No 688) ngomhla zingamashumi amabili nesishiyagalombili (28) kuMfumfu 2022, lokho kwenzeke phakathi kwezinsuku eziyishumi nane (14) kusuka ngosuku okwashicilelwa ngalo lesi saziso.
Umqulu obuyekeziwe unezinguquko eziningana kunalowo owashicilelwa ngoNtulikazi 2022.
Umqulu obuyekeziwe ubuyekezwe kwase kuba khona okuphungulwayo kuwo okuhambisana nokutholakele; okunye okumqoka kufaka phakathi lokhu okulandelayo:  Ukufakwa kwesiqalo (okufakwe ngaphansi kwezinkinga ezibonakale kumqulu obuyekeziwe) okuhambisana nomthetho okusigaba-24 of the Constitution 1996, The National Environmental Management Act, 1998 (Act No. 107 of 1998) (NEMA), the National Environmental Management: Biodiversity Act, 2004 (Act No. 10 of 2004) (NEM:BA), eyisivumelwano esivumelana namazwe omhlaba kanye nohlelo lokuthuthukiswa kwezwe.  Kuhlanganiswa okuyizinhloso kuncishiswe kusuke kokuyisishiyagalombili (8) kwehliswe kube kune (4) kanye nokubili okuphambanayo  Ukuchazwa, umbono, inhlosongqangi, izimiso zokuqondisa, okuyizinkinga, umbono woshintsho konke kubuyekeziwe.  Ukubuyekezwa kokukhishwayo nokufakwayo kumqulu
uNgqongqoshe wezamahlathi, ukudoba nemvelo, uMs Barbara Creecy phambilini wagcizelela ukubaluleka kwenqubo yokubamba iqhaza komphakathi ukuthola uvo lwawo ngokubanzi ngokuthanda kwabo kanye nalabo abathintekayo, yingakho ukushicilelwa komqulu olandelayo kudinga imibono yomphakathi.
Imibono ebhalwe phansi kumele ithunyelwe kuleli kheli:
The Director-General: Department of Forestry, Fisheries and the Environment Attention: Dr Tsepang Makholela Private Bag X447 PRETORIA 0001

Abezindaba bengaxhumana no Albi Modise on 083 490 2871

 

Ikhishwa iSimangaliso Wetland Park  ngaphansi komnyango wezamahlathi, ukudoba kanye nemvelo.

 

Abezindaba bengaxhumana:

MLO: Mr Bheki Manzini

Call/Whatsap:060 533 2082

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

End

-End- Statement issued by iSimangaliso Wetland Park Authority Media enquires: MLO: Mr. Bheki Manzini  Call/WhatsApp: 060 533 2082 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.