Skip to main content

Osomabhizinisi abancane abangamashumi amathathu nanhlanu bokuqala bazohlomula ohlelweni lweSimangaliso lwe-Rural Enterprise Programme

31 March 2023
iSimangaliso Wetland Park siqale uhlelo lokuqeqesha osomabhizinisi abancane abangomakhelwane nePaki ngaphansi kohlelo lwe-Rural Enterprise Programme olunika indathana yoxhaso ukusiza osomabhizinisi abasavela kanye nalabo abavele bekhona ngamakhono ezamabhizinisi emkhandlwini waseMkhanyakude ukubafukula kanye nokulekelela ngosizo lwezimali. Osomabhizinisi abanamabhizinisi ahambisana kahle nemvelo bamukelwe ukuba bafake izicelo kulolu hlelo. iSimangaliso sesiluqedile uhlelo lokukhetha abokuqala abangamashumi amathathu nanhlanu abazoba ingxenye yalolu hlelo kusabelomali sonyaka ka-2022/2023. Iningi labantu abaqokiwe bangabahlali kumkhandlu waseMkhanyakude.
Uhlelo lwe-Rural Enterprise Programme lwasungulwa ngonyaka ka-2008 ukufukula osomabhizinisi bendawo abasebencane kumkhakha wezokuvakasha nokongiwe kwemvelo. Ukubeka nje, lolu hlelo selokhu lwaba khona selusize osobabhizinisi abalinganiselwa kumakhulu amane namashumi amathathu (430) ngamakhono ezamabhizinisi, uqeqesho kanye nosizo lwezimali. NgoNdasa kuwo lo nyaka bonke laba abangamashumi amathathu nanhlanu bebaziswa kabanzi ngalolu hlelo, kuvezwa ukuthi yimiphi imihlomulo yalolu hlelo. Ukuqeqeshwa kwabo kwenziwe ezindaweni ezimbili okuyiSodwana kanye ne St.Lucia ukuze kuzoqinisekiswa ukuthi bonke bayaphumelela ukuba ingxenye.
iSimangaliso sibone isidingo sokwandisa lolu hlelo ngenxa yokubheka inselelo ebhekene nemiphakathi yaseMkhanyakude, okuyizinga eliphezulu lokuntuleka kwamathuba emisebenzi okungamaphesenti angamashumi amabili nambili (42%), indlala kanye nokungalingani ngokobulili. Kusabelomali esilandelayo sonyaka ka2023/2024 lolu hlelo luhlose ukuqoka osomabhizinisi abayikhulu abazohlomula. Isibalo sosomabhizinisi abaqokwayo silawulwa ubukhona bemali enhlanganweni.
Inhloso yalolu hlelo ukuxhasa osomabhizinisi abasebancane ngamakhono kanye nangemali ukuze bezoba neqhaza ekwakheni amathuba emisebenzi. Ukuthuthukiswa kwamakhono kosomabhizinisi kumqoka emphakathini yasemakhaya. Noma ngabe iSimangaliso siyafisa ukusiza lonke ilungu lomphakathi ngokulinika umsebenzi, noma ngokulinika ithuba lezamabhizinisi ukuthi lisebenze ePaki, lokho ngeke kwenzeke. Uhlelo olukanje lusiza ukunika amakhono ngezamabhizinisi kanye nokukhulisa ukuze uzokwazi ukucinga amanye amathuba angcono kwenye indawo.
Leli qhaza elibanjwa iSimangaliso ekwakheni amathuba emisebenzi kanye nokuxosha ikati eziko sekwenze inhlangano yaba ngenye eneqhaza elikhulu ekulwisaneni nendlala emkhandlwini. Umsebenzi weSimangaliso ukuvikela, ukugcina kanye nokwethula ubugugu boMhlaba esizukulwaneni samanje kanye nesizukulwane esilandelayo kube kuzuza imiphakathi ehlala ePaki kanye naleyo eyakhelene nePaki ngokwenza lula ezokuvakasha kanye nokuthuthukisa konke okuhlobene nezokuvakasha.

End

-End- Statement issued by iSimangaliso Wetland Park Authority Media enquires: MLO: Mr. Bheki Manzini  Call/WhatsApp: 060 533 2082 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.