Skip to main content

News

Announcements and media releases from the iSimangaliso community

APPLICATIONS FOR iSIMANGALISO BURSURY PROGRAMME ARE OPEN

12 February 2024

SEKUVULIWE UKUFAKWA KWESICELO SOMFUNDAZE ESIMANGALISO

12 February 2024

iSIMANGALISO CELEBRATING WETLANDS DAY

02 February 2024

iSIMANGALISO SIBUNGAZA USUKU LWAMAXHAPHOSI

02 February 2024

iSIMANGALISO WETLAND PARK COLLABORATED WITH IMBELEKO FOUNDATION TO SUPPORTS EDUCATION

26 January 2024

THE CEO APPRECIATES RELATIONSHIP BETWEEN AMAKHOSI AND iSIMANGALISO WETLAND PARK

11 January 2024

UMPHATHI OMKHULU WESIMANGALISO WETLAND PARK UBONGA UBUDLELWANO OBUKHONA PHAKATHI K...

11 January 2024

EQUIPPING YOUTH THROUGH OPERATION PHAKISA

22 December 2023

iSIMANGALISO FESTIVE SEASON ACTIVATION

19 December 2023

THE REVISION OF BLACK AND WHITE RHINO BIODIVERSITY MANAGEMENT PLANS YIELD POSITIVE...

30 November 2023

IZIVAKASHI SEZINGAVAKASHA E-CAPE VIDAL SEKUVULIWE

31 October 2023

iSIMANGALISO GEF-7 CONDUCTED SCOOPING EXERCISE

31 October 2023