Skip to main content

News

Announcements and media releases from the iSimangaliso community

Whale season is back in iSimangaliso Wetland Park

12 July 2024

ISIZINI YEMIKHOMO ISIBUYILE ESIMANGALISO WETLAND PARK

12 July 2024

GEF - SGP PROVIDES TRAINING TO FUNDED CO-OPERATIVES WITHIN iSIMANGALISO

31 May 2024

Ithimba leSimangaliso linike uqeqesho kuzinhlangano ezixhaswe ngezimali ngaphansi ...

31 May 2024

ISIMANGALISO CELEBRATES INTERNATIONAL DAY FOR BIOLOGICAL DIVERSITY WITH MONZI PRIM...

29 May 2024

iSIMANGALISO SIBUNGAZE USUKU OLUBALULEKILE NGOKUBAMBISANA NESIKOLE SAMABANGA APHANSI

29 May 2024

CHOOSE RELAXATION, EXPLORE NATURE AND MAKE GREAT MEMORIES WITH iSIMANGALISO WETLAN...

27 March 2024

SUSTAINABLE TOURISM AND BENEFIT SHARING INDEED PREVAILS IN iSIMANGALISO WETLAND PARK

24 March 2024

EZOKUVAKASHA KANYE NOKUHWEBELANA NGENZUZO IMPELA KUYANQOBA ESIMANGALISO WETLAND PARK

24 March 2024

iSIMANGALISO GEF-7 PRESENTED HOMESTAYS DESIGNS TO KWADAPHA BENEFICIARIES

15 February 2024

APPLICATIONS FOR iSIMANGALISO BURSURY PROGRAMME ARE OPEN

12 February 2024

SEKUVULIWE UKUFAKWA KWESICELO SOMFUNDAZE ESIMANGALISO

12 February 2024