iSimangaliso – yindawo yokuzithokozisa nomndeni

20 Dec 2017

Sesifikile leso sikhathi lapho abantu bakuleli bematasatasa belungiselela ukuvakasha nokuyochitha amaholide ezindaweni ezisempumalanga nezwe. Izivakashi ezivela ezindaweni ezahlukene kumanje zimi ngomumo ukuzozitika ngobuhle bemvelo nezinto ezahlukene endaweni eyintandokazi; iSimangaliso Wetland Park Heritage Site. Le ndawo isho ngodedangendlale womhlaba ongu 332 000 ha onezilwane zamanzi nezihlala emhlabeni, impela iyisimanga esingathokozelwa yiwo wonke umuntu.

171120-1

171120-2
Akubuzwa ukuthi amabhishi aseSimangaliso ayibanga elingu 220 wamakhilomitha aphinde akhothwe wulwandle olufudumele i-Indian Ocean yiwona kanye aheha inqwaba yezivakashi ezivela kuwona wonke amagumbi omhlaba. Izindawo eziyintandokazi kwizivakashi yiSt Lucia, Sodwana Bay kanye neKosi Bay. Kukhona izindawo zokulala zohlobo oluphezulu kodwa ezingagcwali ngoba zithe ukuqhela. Kulezindawo kubalwa iMaphelane eningizimu, iCape Vidal ogwini olusempumalanga, iThonga Beach Logde, iMabibi Campsite neRocktail Beach Camp. Izivakashi ezihambela amabhishi zizokuthokozela ukuphola ematafuleni e picnic angeziwe eJabula Beach eSt Lucia.

171120-3

171120-4
Kunezinto ezahlukene ezikhonzwe yizivakashi okubalwa kuzo ithuba lokutetemuka ngezikebhe (ama boat cruise) eLake St Lucia Estuary, ukubuka imikhome uhamba ngesikebhe (lokhu kuvulwe kuze kuphele uNovember), ukubuka izimfudu (kusukela ngoNovember kuze kushaye uMarch), ukugibela amahhashi,(kutholakala eSt Lucia naseFalse bay) ukubhukuda (kuvunyelwe abaneminyaka engu-10 kuya phezulu eSodwana Bay, ukugibela amabhayisikili, ukugwedla ngama kayak kanye nokudoba. Intandokazi yezivakashi iCharters Creek izovulwa futhi ngoDecember njengoba isithuthukiswe kabusha kwaphinde kwafakwa izindlu zangasese ezintsha.
171120-5
iSimangaliso sigabe ngezilwane ezinhlobonhlobo kanye nezinyoni ezinhle empumalanga nasentshonalanga nogu kanye nasendaweni yaseMkhuze, lapho kuphinde kutholakale khona izinhlobo ezinhlanu zezilwane esizigqaja ngazo kuleli phecelezi i- (Big Five), izilwane ezinhlobonhlobo zasendle kanye nezinhlobo ezingu 530 zezinyoni ezahlukene.
171120-6
iSimangaliso sisho ngamanzi afudumele osebeni lolwandle iSodwana Bay. Awudingi ukuba umbhukudi nomtshuzi onekhono ukuze uzibonele imvelo engaphansi kolwandle kwazise zikhona izinhlelo nezindawo zokutshuza ezingashoni kakhulufuthi eziphephile nakulabo abaqalayo.
171120-7
iMaphelane yigugu eliseningizimu neSimangaliso. Yindawo yokulala eba sematheni kakhulu ezivakashini zethu ngalesikhathi sonyaka. Lendawo ixube amakhebhini okhuni okulala kanye nezindawo zokubeka amatende okukhempa kulabo abakhonze ukukhempa. Lezindawo zisithwe yigquma elimbozwe yizihlahla kanti umuntu oya khona kumele azihlinzeke ngokudla kwakhe. Ngaphandle kobuhle bolwandle kunendlela enqamula phakathi kwehlathi naleyo enqamula kwindunduma yesihlabathi eyaziwa nge Sand Dune Trail engathokozelwa yilabo abathanda ukuzivocavoca bebe bebuka ubuhle benyakatho yeSt Lucia.
171120-8
Maphakathi nendawo iSimangaliso kukhona iFalse Bay esiqale phansi yaba yindawo yokuvakasha ngenxa yokubuya kwamanzi eLake St Lucia emuva kwesomiso esithathe isikhathi eside, nangosizo lohlelo lokuvuselela izizalo kulelichibi olwenziwe yiSimangaliso Authority. Izivakashi zingabeka amatende okukhempa otshanini olusesebeni lwechibi. Umsebenzi wokuqopha amagama ezihlahleni ubukeka ukhulisa isasasa lokulula izinyawo ezivakashini. Ukubuka izinyoni, ukugijima ehlane kanye nokudlala amabhayisikili ngezinye zezinto izivakashi ezingazithokozisa ngazo eFalse Bay.
171120-9
Enyakatho neSimangaliso kune Kosi Bay okuyindawo esezingeni eliphezulu igabe ngezinto ezehlukene izivakashi ezingazithokozisa ngazo. I-Kosi Bay isanda kuthola izimvume ezintsha eziqinisekisa ukuthi izivakashi zithola izinto ezihlukahlukene zokuzithokozisa uma zivakashele ugu olusenyakatho. Kubalwa izinto ezifana kudoba nokutetemuka ngezikebhe (Boat Cruise). I-Kosi Bay ikunika ithuba lokubuka izimanga zemvelo njengokubona izimfudu zibeka amaqanda ezidlekeni zazo ezisogwini lolwandle. Zibekisele indawo ukuze uthole ithuba lokuhamba kule ndawo nomuntu oqqeqeshiwe futhi ogunyaziwe ozobe ekuphelezela futhi ekuchazela ngobuhle balendawo. Uma ufisa ukuba yingxenye yezinhlelo ezibalwe ngasenhla eziholwa ngabasebenzi baseKosi Bay abaqeqeshiwe ungavakashela i website yeSimangaliso.
171120-10
Ukulungiswa kabusha kwezindawo lapho izivakashi zikwazi ukubuka khona izilwane kanye nokulungiswa kwezindawo zezivakashi zasemini ohlangothini lwaseMkhuze lweSimangaliso yikhona osekwenze ukuvakashela le ndawo ethathwa njengengxenye yezindawo ezingamagugu omhlaba kube nesasasa elikhulu. Le ndawo isibalungele nabantu abakhubazekile njengoba sekwengezwe nendawo yabo yokungena nezindlu zangasesese ezibalungele okuqinisekisa ukuthi bonke abantu bayakwazi ukuzongcebeleka kulendawo edume ngokuba ngenye yezindawo ezinezilwane eziyi “Big Five”. Emasontweni azayo kuzokwengezwa amabhubesi nezingwe nokwenza kube namathuba amaningi okuzibona lezi zilwane ezithandwayo. Ukwengezwa kwalezilwane kuzokwandisa amathuba okuthi uma uvakashele lendawo uzibonele ngawakho izimpisi, amankentshane, izindlovu
kanye nezingwe.

Njengenjwayelo qikelela imigomo ebekiwe ukuze uqinisekise ukuphepha kwakho ngesikhathi usavakashele iSimangaliso Park:

  • Ama-Jet Skis, Ski boats nama paddle skis avumelekile ukuthi asukele ezindaweni ezithile ezimakwe ngokusemthethweni eMaphelane, St Lucia naseSodwana Bay. Uyacelwa ukuba uxhumane nehhovisi lwakwa-Ezemvelo KZN Wildlife lwezasolwandle ngemininingwane.
  • Awekho amanethi avimbe oshaka ngakho ke ababhukudayo emabhishi bayanxuswa ukuba bangangeni ekujuleni bagweme namagagasi anamandla.
  • Uyanxuswa ukuba uhloniphe imithetho yendawo. Aluvunyelwe uphuzo oludakayo ezindaweni ezivulekile zomphakathi. Kukhona ababekiwe ukuqapha ukuthi ayephulwa imithetho ukuze wonke umuntu ajabule.
  • Izigameko eziphuthumayo kufanele zibikwe emahoreni angu-24 kule nombolo yaseSimangaliso
    082 797 7944.

Abezindaba bangaxhumana noSlindile Msweli sli@isimangaliso.com noma bamshayele kule nombolo 079 632 0363