Isimangaliso Newsflash

Ukubambisana kweSimangaliso nabezindaba

Ukubambisana kweSimangaliso nabezindaba

19 Mar 2018

Njengengxenye yohlelo lwezokuxhumana nemiphakathi eyakhele iPaki kanye nabavakashi bonkana, iSimangaliso simeme imisakazo emibili esanda nakusungulwa endaweni ukuba ihambele isizinda samagugu omhlaba. Lokhu kwenzelwe ukuqinisa ubudlelwano obuzosiza ukuba iPaki ixhumane nabalaleli nokucobelelana ngolwazi mayelana nokuqukethwe yilendawo yezokuvakasha. Lolu kube uhambo oluyintokozo emangalisayo!

Isimangaliso Newsflash

uThandi Shabalala oyiTourism Coordinator eSimangaliso uthi: “Sathola ukwamukelwa ngenkulu imfudumalo yimisakazo yomphakathi emisha endaweni, iNorthern Shores fm kanye neRise fm ngesikhathi besipha ithuba lokwethula izinhlelo zethu emoyen ngenyanga kaDisemba 2017. Umsakazo iMaputaland radio wona sesibe nokusebenzisana isikhathi eside kanti nabo bafinyelela kweminingi imiphakathi engomakhelwane nePaki, ngakho sijabule kakhulu ukumema amanxusa alemisakazo emibili ukuthi azozwa ngezinhlelo ezahlukene zokuthuthukisa umphakathi eziqhutshwa yiSimangaliso njengokufundiswa kwabantwana ngemvelo, imifundaze, uqeqesho ngezokuvakasha, ezemidlalo njalo njalo. Miningi imisebenzi emihle eyenziwa yiSimangaliso okungaziwa ngayo namathuba abasha nabadala okuzuza kwezokongiwa kwemvelo nezokuvakasha – umsakazo ukwazi ukudlala enkulu indima ukusabalalisa imbiko nolwazi”

AbeRise fm Kanye neNorthern Shores fm basemukela ngezandla ezifudumele isimemo sethu, bahlanganyela nathi ohambweni lwase Eastern Shores ngoLwesine mhlaka 8 Mashi 2018. iNorthern Shores fm yayimelwe uMnu Eric Lephaz (MD), uMnu Themba Mabika (Station Manager) noMnu PJ Vilakazi (Assistant Marketing Manager). Ohlangothini lweRise fm kwaba uMnu Siphakeme Mkhwanazi (Producer and Presenter) Kanye noNksz Ayanda Tembe (Marketing Manager).

Isimangaliso Newsflash

Isimangaliso Newsflash
Usomabhizinisi othutha abavakazi uShakabarker Tours wathatha lelithimba labezindaba kuloluhambo lokubabonisa kwingxenye yeSimangaliso iEastern Shores nalapho uMnu Sakhile Dube ababonisa khona okuningi okumangazayo ngalesisizinda samagugu omhlaba.

Izihambeli zethu zatetemuka ngemoto evulekile yokuthwala abavakashi yakwaShakabarker Tours, usomabhizinisi ophansi kweSimangaliso. Uhlelo lwaluhlanganisa ukuma ezindaweni iziningi eziheha abavakashi njengaseMission Rocks beach, kuMziki Lookout, Catalina Bay kaye nase Mfabeni Lookout point. Ukwethulwa kwezinhlelo kwenziwa abasebenzi beSimangaliso uBongani Gumede (iSimangaliso Training & Capacity Building Officer), uThandi Shabalala Kanye noPhilani Mthethwa ongumgijimi ofufusayo we-iSimangaliso Trail Challenge noxhaswe yiso iSimangaliso.

Isimangaliso Newsflash
Ezingxoxweni nabezindaba, umgijimi ofufusayo uPhilani Mathenjwa (umdayisi nongcweti wekhofi owaziwa ngelikaZero) wabeka ukuthi uzimisele ukuphumelela njengomgijimi ovelele ukukhombisa ukuthi ukutusa kangakanani ukwesekwa akunikwa yiSimangaliso nosekumenze akwazi ukuzibona njengomgijimi ovelele nobamba iqhaza emiqhudelwaneni esezingeni eliphezulu kungekudala.

Esika elijikayo uBongani Gumede uthi “okwangihlaba umxhwele kwaba ukubona ugqozi nentshisekelo eyakhonjiswa abomsakazo ezintweni eziphathelene nokongiwa kwemvelo kanye nezemfundo, njengoba ngangikholwa ukuthi umsakazo umayelana nezokuzithokozisa ngaphezu kwakho konke.”

Isimangaliso Newsflash
Uhambo lwaphetha ngezibiliboco ezidekwe ngendlela yasehlathini kubukwa ulwandleka eCape Vidal kanye nezihlambi zemvula.

uShabalala uthi “mkhulu umsebenzi owenziwe kuloluhambo nokubonakalisa lamaqembu awagxilile nje kuphela kwezokungcebeleka; inhloso yabo ukufundisa baqwashise abalaleli babo ngayoyonke indlela, nezingxoxiswano zazidle ngokuqina. Siyethemba ukuthi lobubudlelwane buzokhula futhi buqinisekise ukwethulwa nokusatshalaliswa kwemibiko ebalulekile komakhelwane bethu. Sihalalisa kakhulu kulemisakazo engomakhelwane iNorthern Shores neRise fm sithi nje ningamaciko! Sinifisela impumelelo nentuthuko.”

Izingxoxo eziqoshiwe zisazokwethulwa yilemisakazo kubalaleli bayo maduze nje.

Abezindaba bangaxhumana noSlindile Msweli nge-email sli@isimangaliso.com.